Đỉnh đồng khảm ngũ sắc

Đỉnh đồng khảm tam khí

Đỉnh Đồng Đỏ

Bộ Ngũ Sự

Bộ Tam Sự

Bộ đỉnh đồng dát vàng 24k

Bộ đỉnh đồng ngũ sự bằng vàng