Thiềm thừa

Kỳ Lân

Long Mã

Tượng Voi

Tượng Đại Bàng

Long Quy

Hươu Đồng

Nghê Phong Thủy

Tượng Cá Rồng - Cá Chép Hóa Rồng

Cá Chép Vượt Vũ Môn