Tượng Phúc Lộc Thọ

Tượng Thiên Thủ thiên nhãn

Tượng Phật chuẩn đề

Tượng thích ca mâu ni

Tượng Quan Âm Bồ Tát

Tượng Văn Thù Phổ Hiền

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tượng Tây Phương Tam Thánh Phật

Tượng Thần Tài Thổ Địa

Tượng Phật Đản Sanh

Tượng Đạt Ma Tổ Sư

Tượng A Di Đà