Chuông + Mõ + Chiêng Đồng

Súng Pháo Thần Công - Pháo Đại Bác Bằng Đồng

Gạt tàn thuốc bằng Đồng

Tháp Văn Xương

Thập Tự Giá

Cây Tiền Tài Lộc Phong Thủy

Khê Văn Các

Ống Đựng Bút

Hồ Lô Phong Thủy

Bát Bửu Chấp Kích

Gậy như ý